Політична партія Громада

Ідеологічна платформа та політична стратегія
партії Всеукраїнське об'єднання “Громада”

 

  Основні положення ідеологічної платформи та політичної стратегії партії ВО “Громада” беруть витоки в соціал-демократизмі Л.Українки та І. Франка, державницьких програмах М. Драгоманова та М. Грушевського.

  Партія є прямим спадкоємцем і продовжувачем традицій українських громад, які започаткували себе у середині 19 століття. Ідеологія громадівців поєднувала любов до рідного народу, прагнення до всебічного народовивчення зі щирим українським патріотизмом. Ці фундаментальні особливості світогляду громадівців відбилися у практичній діяльності, головним змістом якої стало служіння національно-культурному відродженню України.

  Сьогодні в Україні вони реалізуються в новій історичній формі, обумовленій специфікою сучасного етапу розвитку української державності та змістом постіндустріальної інформаційно-технологічної цивілізації. Прояви останньої в Україні ще не встигли визначитись у своїй класичній завершеності. Але динаміка її розвитку в перспективі, в тенденції свідчить про те, що світова спільнота переростає стадію традиційного капіталізму; постіндустріальний світ соціалізується, все більше повертається лицем до людини. Залучити Україну, визначити її справжнє місце у цьому процесі – завдання першочергової ваги.

  Все це об'єктивно визначає ідеологічну платформу “Громади” як гармонійний синтез європейського соціал-демократизму, української національної ідеї та загальнолюдських християнських цінностей.

  На порозі третього тисячоліття в Україні складається нова соціально-економічна та політична ситуація.

  Уникаючи справжніх реформ і прагнучи при цьому зберегти підтримку Заходу, Україна не може вічно покладатися на свою геополітичну важливість, на місію держави, що стримує регіональні зовнішньополітичні інтереси Росії. Орієнтація на латиноамериканську економічну модель не наближає, а навпаки віддаляє Україну від Європи.

  Однією з основних причин глибокої суспільно-політичної та економічної кризи є відсутність обгрунтованої концепції соціально-економічного розвитку України. Існуюча влада дедалі більше втрачає контроль за наростаючими руйнівними процесами в економіці, разом з тим посилює тиск на опозицію, вдається до руйнування і розколу демократичних партій, переслідує реальних претендентів на пост Президента України,  вибори якого мають відбутися восени 2004 року.

  Розв'язана безпрецедентна кампанія по дискредитації Голови партії  П.І.Лазаренка.

  Існує реальна загроза перетворення України у тоталітарну державу з диктаторським режимом.

 

Стратегічна мета та політичні пріоритети

  Стратегічною метою ідеологічної роботи  партії на сучасній стадії розвитку є формування ідейних засад демократичного, громадянського, справедливого суспільства, яке забезпечує народовладдя в рамках правової держави, реальну рівноправність усіх етнічних спільнот і соціокультурних груп, рівноправність форм власності, реальні можливості для повної самореалізації людини, яка стає самоціллю історичного розвитку.

  Історична ситуація, що склалася в Україні в ході переходу до ринкової економіки визначає основні складові політичної стратегії партії ВО “Громада” в таких пріоритетах:

Соціал-демократична концепція (система цінностей).

Національна ідея, відродження української нації як політичної нації.

Соціальна держава, соціальна справедливість, соціальний захист.

Приватизація та формування середнього класу. Право на приватну власність.

Соціальна демократія, демократична правова держава, політичний плюралізм, ідеологія національної державності. Громадянське, або відкрите суспільство (пріоритет прав, свобод і інтересів людини і громадянина перед інтересами держави; гуманізація соціально-економічних процесів; екологічна безпека).

Соціально-християнські цінності, свобода совісті, незалежність церкви від держави, рівноправність конфесій. Європейський соціал-демократизм та українська національна ідея.

Стратегія партії ВО “Громада” визначає політичні перетворення в Україні як логічну послідовність окремих фаз розвитку, на кожній з яких окремі програмні цілі партії набуватимуть першочергового значення  відповідно до конкретних умов і вимог розвитку держави та суспільства.

  Ці пріоритети визначилися як закономірний результат історичної еволюції посткомуністичних східноєвропейських країн в напрямку загальнолюдських цінностей та ідеології соціал-демократизму.

  Переважна більшість розвинених європейських країн  будує свій добробут і історичну долю на засадничих положеннях соціал-демократії. Модифікації соціал-демократичної концепції можуть значно різнитися в різних країнах в залежності від національних та історичних особливостей. Але її фундаментальна перевага і привабливість для європейських народів полягає в тому, що вона принципово орієнтована на досягнення політичного і громадського компромісу, досягнення соціальної злагоди і соціального партнерства на основі балансу інтересів та ефективної системи представницької демократії.

  Соціал-демократична концепція найкраще відповідає  українським національним традиціям, системі християнських цінностей та характеру економічних ринкових перетворень в українській державі. Тому що одним з її засадничих положень або принципів є принцип толерантності, терпимості, обов'язкового вирішення соціальних конфліктів шляхом політичного компромісу (за рахунок балансу інтересів). І в цьому відношенні соціал-демократична перспектива є абсолютно співзвучною українському національному менталітету, історично вираженому в понятті національної ідеї М.Грушевського.

  Саме в рамках європейського соціал-демократизму цей процес набув загальнолюдського прогресивного характеру, що вирішальним чином сприяло піднесенню української спільноти до рівня зрілої політичної нації. Соціал-демократизм поступово став консолідуючим фактором розвитку української спільноти і зробив реальністю споконвічну мрію українського народу про державне самовизначення.

  Орієнтація на європейську модель соціал-демократизму є виграшною і з геополітичної точки зору: подібна орієнтація може стати домінантою політичного розвитку багатьох посткомуністичних країн, зокрема Росії, що в перспективі виключатиме загрозу конфронтації з нею і сприятиме реальному встановленню стратегічного партнерства.

  Таким чином, європейський соціал-демократизм та українська національна ідея (яка органічно включає християнські цінності) - це ті наріжні камені, що визначають політичну стратегію  партії у найближчій історичній перспективі.

Соціальна держава

  Одним із фундаментальних політичних пріоритетів партії ВО “Громада”, що може стати фактором широкої консолідації суспільства, є установка на створення соціальної держави. Така держава безпосередньо не реалізує функцію створення і накопичення суспільного багатства, але, до певної міри, опосередковано, через податкову політику, забезпечує функцію його перерозподілу. Заперечуючи методи адміністративного управління економікою як анахронізм, партія, разом з тим, наголошує на визнанні відповідальності держави за підтримання соціальної стабільності. А це означає, що соціально відповідальна держава (за визначенням Нобелівських лауреатів Самюельсона і Нордхауза) змушена “гарантувати людям мінімальний прожитковий рівень незалежно від ринкових прибутків”.

  В такій державі кожен власник бачить гаранта недоторканності своєї власності, а незахищені верстви населення - гаранта певного прожиткового мінімуму.

  В економічному вимірі поняття соціальної держави кореспондує з концепцією "народного капіталізму", започаткованою Людвігом Ерхардом в ФРН, але найповніше реалізованою в Швеції та скандинавських країнах, як концепцією "розподільного соціалізму". Капіталісти виробляють - держава розподіляє).

  Таким чином, держава не лише забезпечує економічні і політичні свободи, рівноправність усіх форм власності, але разом з тим бере на себе відповідальність за добробут найбідніших, соціально незахищених верств населення. Саме це може стати запорукою довіри до держави, участі людей в реформах і підтримки ними курсу реформ, широкого розвитку господарської ініціативи і підприємливості населення.

  Для України це особливо актуально, тому що правлячий сьогодні режим, за яким стоять інтереси фінансово-промислових кланів та олігархів, скомпрометував саму ідею ринкових перетворень в очах народу.

  А саме довіра до уряду, до системи державно-правових фінансових інститутів є вирішальною передумовою нагромадження внутрішніх інвестицій та економічного росту.

 

Концепція соціальної справедливості

  Одним із пріоритетів партії ВО “Громада” на нинішньому етапі має стати концепція соціальної справедливості в її сучасній історичній формі, орієнтована на європейську модель народного капіталізму. Це обумовлено як актуальною ситуацією політичної діяльності партії, так і об'єктивними тенденціями, пов'язаними з економічною та соціальною інтеграцією України в європейські світові структури.

  Президентська виборча кампанія 2004 року, без перебільшення, визначить політичну долю України. А оскільки переважна більшість населення знаходиться на межі бідності, то пріоритетним завданням “Громади” є створення програм соціального захисту найбільш уражених кризою, незахищених верств населення. Пенсійна реформа, охорона здоров'я та допомога сім'ям, особливо багатодітним, стає єдино можливим способом завоювати довіру населення та відвоювати електорат у лівих партій. По суті, формування і реалізація програми соціального захисту населення вже була започаткована практичними ініціативами лідера партії ВО “Громада” П. Лазаренка, спрямованими на збільшення пенсійного мінімуму в Дніпропетровській області, прийняттям низки законів з ініціативи народних депутатів парламентської фракції “Громада” у 1998-2000 роках.

  У ширшому контексті концепція соціальної справедливості є одним із атрибутів (засадничих положень) тієї моделі народного капіталізму, яка утверджується сьогодні в розвинених країнах Заходу. Її характерними ознаками є вплив держави на вирівнювання доходів, зменшення різниці між багатством і бідністю, більша соціальна відповідальність держави та інше. Такий підхід базується на соціально-демократичних принципах, морально-етичних цінностях, властивих для українського менталітету, національних традиціях. Саме він визначає роль і місце партії ВО “Громада” в українському політикумі як партії соціал-демократичного спрямування.

Право на приватну власність

  Необхідною передумовою політичних перетворень, орієнтованих на ці пріоритети, мають бути соціально-економічні реформи, зокрема приватизація, від якої залежатиме створення середнього класу та економічно незалежного від влади громадянина. Лише справедлива приватизація сприятиме переходу від різних модифікацій номенклатурного і кланового одержавлення до справжніх державних інститутів громадянського суспільства.

  У політичному плані для партії ВО “Громада” це означає необхідність більш наполегливо обстоювати конституційні права громадян України, і передусім, реального забезпечення права на приватну власність, гарантом якого виступає правова держава. Ми повинні не втрачати політичну ініціативу і забезпечити внесення відповідних нормативних актів в регулююче законодавство.

  Починаючи з 1997 року, партія ВО “Громада” спрямовує свої зусилля на демократизацію перш за все економічного життя, зокрема, демократизацію відносин власності. Враховуючи те, що в класичному варіанті держава повинна гарантувати існування всіх форм власності (суспільної, приватної і державної), партія ВО “Громада” вважає пріоритетом саме розвиток приватної власності з орієнтацією на прискорені (випереджаючі) темпи формування середнього класу та розкріпачення приватної ініціативи.

  Сприяння соціально-економічним трансформаціям, пов'язаним із формуванням середнього класу, - без перебільшення, - визначатиме політичну долю партії ВО “Громада” в найближчій перспективі. Тому що саме середній клас складає соціальну базу партії  не стільки де-факто, скільки в тенденції. А головне, лише з формуванням чисельного і заможного середнього класу можна сподіватися на досягнення відносної соціальної стабільності суспільства і забезпечення базових конституційних свобод і прав людини, що є одною із цілей  партії ВО „Громада”.

  Процес соціального розшарування в Україні, що супроводжується “вимиванням” середнього класу, дедалі зростаючою різницією між багатством і бідністю несе в собі реальну небезпеку для партії ВО“Громада” і близьких до неї партій демократичного спрямування.

  Заперечуючи архаїчні форми державного патерналізму радянських часів, пряме втручання держави в сферу управління виробництвом, підприємництвом, в реалізацію функції власності (створення суспільного багатства), партія, разом з тим, вважає неправильним усунення держави від усякого регулювання соціальних відносин в процесі виробництва. Держава має забезпечити соціальну функцію приватної власності таким чином, щоб вільна господарська ініціатива не суперечила досягненню соціально значимих цілей. Тобто, держава є відповідальною за реалізацію відносин власності в країні, їх координацію, спрямовану на забезпечення соціальної стабільності та балансу інтересів. Для цього соціальна держава не може користуватися адміністративними методами перерозподілу національного доходу, а лише загальновизнаними методами цілеспрямованої фіскальної політики.

Демократія. Демократична правова держава. Політичний плюралізм

  На нинішньому етапі історичного розвитку України, який завершиться президентськими виборами в 2004 році, як і в попередні періоди, політичним пріоритетом партії ВО “Громада” залишатиметься становлення і розвиток представницької (парламентської) демократії.

  У рамках представницької демократії формуються ефективні механізми підзвітності всіх владних структур народові, розподілу державної влади між різними її гілками, розмежування владних повноважень між законодавчою, виконавчою і судовою владою, між владними структурами різних рівнів, періодична ротація кадрів у всіх владних структурах шляхом прямих виборів і, особливо, недопущення узурпації влади в руках однієї особи або клану, чи номенклатурного прошарку.

  Кланово-олігархічний режим, який утвердився сьогодні в Україні у формі президентсько-парламентської республіки, продовжує створювати видимість економічних реформ, не забезпечує реалізацію конституційних прав громадян та інтеграцію країни в цивілізоване європейське співтовариство.

  Відсутнє ефективне управління економікою, відбувається концентрація реальної влади в руках Президента і його найближчого оточення. Поступово трансформуються методи управління в напрямі посилення волюнтариського адміністрування і, зокрема, “ручного управління”, що неминуче веде до встановлення тоталітаризму. Тому вдосконалення демократичного народовладдя, зокрема обмеження влади Президента (парламентсько-президентська держава), політична структуризація Верховної Ради, створення Уряду, відповідального перед парламентом, розвиток місцевого самоврядування та регіонального управління лишається для партії важливим пріоритетом політичної стратегії на період до президентських виборів.

  Особливої уваги потребує реформування системи місцевого самоврядування  відповідно до соціально-економічних реалій, національно-культурних традицій та Європейської Хартії місцевого самоврядування. Членство України в Раді Європи і та важлива роль, яку вона відіграє в розвитку європейської інтеграції, визначають  орієнтацію на більшу економічну та політичну автономію регіонів як запоруку сильної, децентралізованої, унітарної держави. Партія ВО “Громада” розробляє на основі європейського та вітчизняного досвіду збалансовану програму децентралізації влади, перерозподілу владних повноважень від центру до регіонів, яка передбачала б оптимізацію їх взаємовідносин в інтересах громадян, в інтересах розвитку економічної самодіяльності населення.

  Особливістю нинішнього етапу політичного розвитку України є реальна багатопартійність, те, що легітимний політичний плюралізм (гарантований Конституцією) своєрідно поєднується з політичною нетерпимістю посттоталітарного суспільства, дефіцитом конструктивного елемента. Переважна більшість партій і політичних лідерів заперечують саму можливість досягнення своїх програмних цілей шляхом компромісу, балансу інтересів, домагаються повної перемоги над суперниками.

  Партія “Громада” уникає прямої конфронтації зі своїми політичними опонентами, шукає порозуміння і поєднання зусиль для національного відродження України.. Партія заявляє про свою жорстку опозицію до діючого режиму.

Громадянське суспільство

  Концепція громадянського суспільства знаменує якісно новий рівень демократизації, коли всі дії держави стають об'єктами повсякденного критичного аналізу і контролю на предмет їх адекватності потребам розвитку людини, її самореалізації. Тому формування громадянського суспільства стає актуальним лише на вищому рівні державотворення, коли держава стає здатною дбати про певні противаги та гарантії можливого тоталітарного збочення та не виправданого втручання державної бюрократії в життя людини. Інститути громадянського суспільства функціонують в правовому просторі держави, лишаючись водночас не контрольованими нею. Саме завдяки цьому вони спроможні забезпечувати баланс інтересів держави та особи і гармонізувати суспільні відносини в цілому.

Громадянське суспільство це - соціально і політично структуроване суспільство.

  Необхідно водночас зазначити, що ідея громадянського суспільства передбачає високий рівень зрілості нації, а також наявність певної культурної традиції (яка на Заході була започаткована епохою Відродження та вченням протестантизму) і розвивалась протягом століть.

  Неспроможність правлячого режиму провести радикальні економічні реформи  спричинили до того, що розвиток інфраструктури демократичного громадянського суспільства в Україні затримується порівняно не лише з країнами Східної Європи та Балтії, але навіть з Росією. У відповідності з таким характером подій в Україні пріоритетами політико-ідеологічної роботи “Громади” стає сприяння розвитку інституціональної системи громадянського суспільства.

  На практиці це передбачає створення або вкорінення в неурядові масові громадські структури, молодіжні і жіночі спілки, ветеранські організації, профспілкові організації, регіональні земляцтва та непарламентські політичні об'єднання (зокрема товариства захисту споживачів або прав людини). Виходячи із запропонованої Програми національного відродження та розвитку України, партія ВО “Громада” особливу увагу зосереджує на допомозі сім'ям і жінкам (освіта, кар'єра, емансипація, збереження сім'ї, сприяння народжуваності). Такі програми набувають великого соціального значення для внутрішньої політичної консолідації суспільства. Пріоритетними тут залишаються орієнтири соціальної політики, що спрямовані на створення широкої мережі державних та недержавних служб допомоги сім'ї, впровадження нових соціальних технологій її підтримки та соціально-психологічної адаптації до ринкових умов, а саме:

Сприяння створенню молодих сімей з метою покращання соціального клімату та демографічної ситуації в країні;

Забезпечення державної підтримки програми житлової політики для молодих сімей (субсидії, довгострокові кредити на будівництво житла);

Підтримка сімейного підприємництва (тимчасові податкові пільги, соціальні гарантії).

  Партія ВО “Громада” надає першочергового значення створенню умов для підвищення ролі жінки у суспільстві, реального вирішення проблем, обумовлених складностями суміщення жінками їх професійних і суспільних ролей, з одного боку, та сімейних - з іншого, спонукають до вдосконалення сфери обслуговування та максимального наближення її до потреб сім'ї і працюючих жінок, а також часткового вивільнення жінок із суспільного виробництва. Це сприятиме інтеграції України до міжнародних впливових організацій в політиці, в яких жінкам сьогодні відводиться першорядна роль.

  Тільки створення реальних можливостей для досягнення балансу всіх багатоманітних інтересів, представлених в суспільстві, в рамках правової держави дозволяють забезпечити механізми справжнього народовладдя, контрольованості всіх владних структур народом, розкріпачить могутній потенціал народу і приведе до національного відродження України. Партія ВО “Громада” здійснюватиме політичні, законодавчі та інші ініціативи для вирішення складних проблем у міжнаціональних відносинах для запобігання будь-якої дискримінації за національною ознакою.

  Послідовно дотримуючись цивілізованих правових принципів регулювання міжетнічних та міжнаціональних відносин, партія ВО “Громада” сприятиме розвитку національно-культурної етнокультурної автономії етнічних меншин, з метою самостійного вирішення ними питань збереження їхньої культурної і мовної самобутності. Етнічні меншини можуть і повинні розраховувати на державну підтримку їхніх культурних і духовних потреб.

Ставлення до церкви та релігії.

  Політика партії ВО “Громада” по відношенню до церкви та релігії визначається відповідно до Конституції України, Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", міжнародних зобов'язань України щодо захисту свободи віросповідання та віровираження. Послідовно дотримуючись конституційних положень (нормативних актів) про те, що свобода совісті є одним із основних прав людини, партія діє в напрямку реального забезпечення конституційних гарантій щодо свободи совісті, відокремлення церкви від держави  відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (ст. IX). Вона виходить з того, що усі релігійні конфесії України мають рівні права, а кожен громадянин має право вільного вибору конфесії, релігійних, або атеїстичних переконань.

  Партія ВО “Громада” поважає права на альтернативну військову службу тих громадян, яким їхні релігійні переконання не дозволяють брати в руки зброю.

  Партія дотримується принципу невтручання держави у міжконфесійні та внутріконфесійні конфлікти. Разом з тим вона виступає за розвиток плідного співробітництва з національними та міжнародними релігійними організаціями, екуменічного руху, діалогу різних релігій, досягнення міжконфесійної злагоди та гармонізації відносин між державою та церквою.

 

Місце і роль партії в українському політикумі.

  Особливістю сучасного етапу політичного розвитку є інтенсифікація процесів соціально-політичної структуризації суспільства, обумовленої, насамперед, підготовкою до виборів Президента України. Саме під цим впливом відбувається в явній або неявній формі інтеграція багаточисельних, маловпливових партій у більш потужні блоки або об'єднання. Програмні розходження між політичними силами, які здавалися доволі істотними виявляються не настільки суттєвими, щоб перешкодити процесу консолідації різних партій навколо декількох основних центрів впливу.

  Одним із таких центрів стає єдиний пропрезидентський блок, який має намір висунути єдиного претендента на кандидата у Президента України. Ій протидіє організована опозиція, до складу якої входить і „Громада”. Влада обрала надзвичайно агресивну і ворожу позицію по відношенню до “Громади”, що визначає брутальні нецивілізовані форми дискредитації Голови партії П. Лазаренка, якого бездоказово звинувачуючи у всіх гріхах, погрожуючи та переслідуючи, змусили покинути Україну та шукати політичного притулку у США. 

  Партія “Громада” сьогодні - це організована центристська політична сила, яка за своєю чисельністю, інтелектуальним потенціалом та політичним досвідом здатна створити реальну альтернативу антинародному курсу нинішньої влади. Її соціал-демократична орієнтація передбачає не лише історично вивірену програму відродження країни, але і нову (основану на європейській традиції) культуру створення політичних союзів, об'єднань різних політичних сил, що обстоюють національні інтереси України. Можливість перехопити політичну ініціативу у партії влади ще не втрачено і завдання не допустити обрання кандидата від пропрезидентського блоку цілком реальне.

  Партія ВО “Громада” знаходиться в прямій і жорсткій опозиції до діючої Адміністрації (Президента і Уряду). В умовах загострення політичної кризи це означає, що жодне серйозне порушення конституційних прав громадян, жодна політична подія, пов'язана з авторитарними, волюнтариськими і нелегітимними намаганнями можновладців, не повинна залишатися повз уваги  партії, насамперед, без своєчасної чіткої оцінки з боку її керівних органів в заявах, зверненнях, прес-конференціях та інших акціях. Це дозволяє залучити до підтримки  програмних цілей партії електорат, використовуючи не лише привабливість партійних лозунгів, але і соціально-психологічний ефект нереалізованих очікувань впливових і численних соціальних груп (бюджетники, пенсіонери, пільговики, регіональні і культурні спільноти ).

  Партія налаштована на  безпосередню участь у виборах Президента України 31 жовтня 2004 року, має потенційні можливості об'єднання в перспективі навколо себе низки інших демократичних, нелівих партій, які заявлять про свою опозиційність до існуючого режиму, для того, аби у 2006 році подолати прохідний бар’єр у Верховну Раду і повернути собі статус парламентської партії.

м. Київ
Квітень
2004 року

  Підготовлено на базі програмних документів партії ВО “Громада”, рішень її V та VI з’їздів, засідань Політради та книги П. Лазаренка “Україна – останній шанс”.