Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови
для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб
суспільства і держави у технологічному розвитку.

   Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу
суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та
інтелектуального  зростання.  Цим  зумовлена  необхідність
пріоритетної державної підтримки розвитку науки  як  джерела
економічного  зростання  і невід'ємної складової національної
культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального
потенціалу  громадян  у  сфері  наукової і науково-технічної
діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення
соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

             Р о з д і л I

            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

   наукова діяльність  -  інтелектуальна  творча діяльність,
спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її
формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

   науково-технічна діяльність   -  інтелектуальна  творча
діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у
всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є
науково-дослідні,            дослідно-конструкторські,
проектно-конструкторські,   технологічні,   пошукові   та
проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків  або
партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані
з доведенням наукових і науково-технічних знань  до  стадії
практичного їх використання;

   науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у
вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV
рівнів  акредитації,  пов'язана  з  науковою  та  (або)
науково-технічною  діяльністю;  ( Статтю 1 доповнено абзацом
четвертим  згідно  із  Законом N 1646-III ( 1646-14 ) від
06.04.2000 )

   науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована
на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової,
науково-технічної та науково-педагогічної діяльності; ( Статтю 1
доповнено  абзацом  п'ятим  згідно  із  Законом  N 1646-III
( 1646-14 ) від 06.04.2000 )

   фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та
(або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових
знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв'язку;

   прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна
діяльність, спрямована на одержання і використання знань для
практичних цілей;

   вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або
особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить
фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує
наукові та (або) науково-технічні результати; ( Абзац восьмий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1646-III
( 1646-14 ) від 06.04.2000, N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003 )

   молодий вчений - вчений віком до 35 років; ( Статтю 1
доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 581-IV ( 581-15 )
від 20.02.2003 )

   науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи
та  відповідно  до трудового договору (контракту) професійно
займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або
науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію
незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання,
підтверджену результатами атестації; ( Абзац дев'ятий статті 1 в
редакції Закону N 1646-III ( 1646-14 ) від 06.04.2000 )

   науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним
місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або
науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах  та
закладах  післядипломної  освіти  III-IV  рівнів акредитації;
( Статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 1646-III
( 1646-14 ) від 06.04.2000 )

   науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова
установа) - юридична особа незалежно від форми власності, що
створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова
або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70
відсотків загального річного обсягу виконаних робіт;

   наукова робота - дослідження з метою одержання наукового
результату;

   науковий результат - нове знання,  одержане  в  процесі
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване
на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці,
наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну
роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо;

   науково-прикладний результат  -  нове  конструктивне  чи
технологічне  рішення,  експериментальний  зразок,  закінчене
випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена
у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у
формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної
документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.

   

Початок

[Читати далі...]