Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

Цей Закон  встановлює правову основу діяльності у сфері
телекомунікацій.

   Закон визначає повноваження держави щодо  управління  та
регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та
засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть
участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними
послугами.

               Глава I

            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Визначення основних термінів

   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

   абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує
телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає
підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності
або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

   абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати
оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній
основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту
отримання послуг;

   адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті
міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор
доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;

   адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі
Інтернет;

   безпроводовий доступ   до   телекомунікаційної   мережі
(безпроводовий  доступ)  -  електрозв'язок  з  використанням
радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із
споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального
ідентифікаційного  номера  в  межах  пунктів  закінчення
телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного
центру;

   взаємоз'єднання телекомунікаційних  мереж  -  встановлення
фізичного  та/або  логічного   з'єднання   між   різними
телекомунікаційними  мережами з метою забезпечення можливості
споживачам  безпосередньо  або  опосередковано  обмінюватись
інформацією;

   голосова телефонія - обмін інформацією голосом у реальному
часі з використанням телекомунікаційних мереж;

   дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої
обробки її засобами обчислювальної техніки;

   домен -  частина  ієрархічного адресного простору мережі
Інтернет, яка  має  унікальну  назву,  що  її  ідентифікує,
обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано
адмініструється;

   домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного  адресного
простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн
відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного
простору українського сегмента мережі Інтернет;

   домен другого рівня - частина адресного простору мережі
Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій
мережі;

   електрозв'язок - див. "телекомунікації";

   загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги -
мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості,
доступний усім споживачам на всій території України;

   Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу,
яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на
Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

   інформаційна система  загального  доступу  -  сукупність
телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки,
зберігання та передавання даних;

   інформаційна безпека телекомунікаційних мереж - здатність
телекомунікаційних мереж забезпечувати захист  від  знищення,
перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку
або від порушення встановленого порядку її маршрутизації;

   інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків,
звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;

   канал електрозв'язку  -  сукупність  технічних  засобів,
призначених для перенесення електричних сигналів  між  двома
пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою
частот та/або швидкістю передачі;

   кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з
пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення
доступу до телекомунікаційних послуг;

   ліцензія -  документ,  що  засвідчує  право  суб'єкта
господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у
сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних
територіях з виконанням ліцензійних умов;

   ліцензування - видача, переоформлення, продовження терміну
дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних  умов,  видача
розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;

   монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор,
який відповідно до законодавства України  займає  монопольне
(домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на
території держави чи певного регіону;

   Національний план нумерації - нормативно-правовий акт, який
визначає структуру, регламентує розподіл та умови використання
номерного ресурсу в телекомунікаційних мережах;

   номерний ресурс  -  сукупність  цифрових  знаків,  що
використовуються для позначення (ідентифікації) мереж, послуг,
пунктів закінчення мережі в телекомунікаційних мережах загального
користування;

   оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має
право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом
на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних
мереж;

   передавання даних - передавання інформації у вигляді даних з
використанням телекомунікаційних мереж;

   провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має
право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права
на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

   проводовий електрозв'язок  -  передавання  і  приймання
інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або
волоконнооптичними жилами;

   пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику
(з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;

   ресурси телекомунікаційних   мереж   -   наявні   в
телекомунікаційних мережах кількість номерів (номерний ресурс),
кількість і пропускна спроможність проводових ліній з металевими
жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для
передавання  інформації,  комутаційних  станцій  та  вузлів,
радіочастотний ресурс;

   розподіл номерного ресурсу - виділення номерного ресурсу з
визначеного  діапазону номерів для надання телекомунікаційних
послуг;

   розрахункова такса - сума, що визначає розмір оплати за
доступ до технічних та технологічних ресурсів мереж операторів
телекомунікацій (здійснення доступу) для пропуску одиниці трафіка
і застосовується для операторів, які є суб'єктами господарської
діяльності на території України;

   рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням
радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із
споживачів може вільно переміщатися в  межах  усіх  пунктів
закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний
ідентифікаційний номер мобільної станції;

   споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або
фізична  особа,  яка  потребує,  замовляє  та/або  отримує
телекомунікаційні послуги для власних потреб;

   споруди електрозв'язку  -  будівлі,  вежі,  антени,  що
використовуються для організації електрозв'язку;

   сталість телекомунікаційної   мережі   -   властивості
телекомунікаційної мережі зберігати повністю або частково свої
функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників;

   суб'єкти ринку  телекомунікацій  -  оператори, провайдери
телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники
та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій;

   телекомунікації (електрозв'язок)    -    передавання,
випромінювання та/або приймання знаків, сигналів,  письмового
тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по
радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

   телекомунікаційна мережа  -  комплекс  технічних  засобів
телекомунікацій  та  споруд,  призначених  для маршрутизації,
комутації, передавання  та/або  приймання  знаків,  сигналів,
письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого
роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних
системах між кінцевим обладнанням;

   телекомунікаційна мережа   загального   користування  -
телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для  всіх
споживачів;

   телекомунікаційна мережа доступу - частина телекомунікаційної
мережі між пунктом закінчення телекомунікаційної  мережі  та
найближчим вузлом (центром) комутації включно;

   телекомунікаційна послуга  (послуга) - продукт діяльності
оператора та/або провайдера телекомунікацій,  спрямований  на
задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

   телемережі   -  телекомунікаційні  мережі  загального
користування, що призначаються для передавання програм радіо- та
телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних
послуг і можуть інтегруватися з  іншими  телекомунікаційними
мережами загального користування; ( Абзац статті 1 в редакції
Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та
лінійні  споруди, призначені для утворення телекомунікаційних
мереж;

   транспортна телекомунікаційна мережа - мережа, що забезпечує
передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та
звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї
телекомунікаційними мережами доступу;

   фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із
застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

   

Початок

[Читати далі...]